CU-TEP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CU-TEP

เนื้อหารายวิชา

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of
English Proficiency) เป็นชื่อของแบบทดสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP นั้นได้รับการ
ออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย (CULI: Chulalongkorn
University Language Institute) โดยข้อสอบ
CU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับ
การรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

ผลสอบ CU-TEP สามารถนำไปใช้ประกอบ
การสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ
ในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโทและเอกของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ข้อสอบ CU-TEP มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน
ซึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็จะกำหนด
คะแนนขั้นต่ำเอาไว้ โดยหลักสูตรนานาชาติ
ในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้องการผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้อสอบที่คล้ายกัน
คือ TU-GET ซึ่งใช้ยื่นสมัครได้เฉพาะหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่รอบสอบ 24 พ.ย. 2556 ข้อสอบ CU-TEP
เปิดทางเลือกให้สอบแบบ CU-TEP +Speaking
โดยเพิ่มการสอบ Speaking เข้ามาอีก 30 คะแนน
รวมเป็น 150 คะแนน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
มีเพียงหลักสูตร BBA และ EBA จุฬาฯที่ต้องการ
ผลสอบ CU-TEP +Speaking โดยต้องการที่ 111
และ 104 คะแนนตามลำดับ

 

รายวิชาในหลักสูตร

ข้อสอบ CU-TEP ประกอบไปด้วยข้อสอบใน 3
ทักษะทั้งด้านการฟัง การอ่านและการเขียน
คะแนนรวม 120 คะแนน

ในการสอบ CU-TEP เมื่อ 24 พ.ย. 2556 เป็น
ครั้งแรกที่มีการให้ผู้สอบเลือกสอบ CU-TEP
+Speaking ในช่วงบ่ายด้วย (CU-TEP เปิดสอบ
ปีละ 14-16 ครั้ง ซึ่งจะมี 6 ครั้งในนั้นที่มี
Speaking ให้สอบ) โดยมีการนำแนวการสอบ
มาจากข้อสอบ TOEIC และ TOEFL นั่นเอง
โดยแนวคิดหลักๆคือเป็นการทดสอบกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากข้อสอบอื่นๆ เช่น
IELTS ที่ทดสอบการพูดโดยให้พูด
กับคนจริงๆ 

 

ผลสอบ CU-TEP นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University
Test of English Proficiency) สามารถนำคะแนน
ที่สอบได้ไปยื่นสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท และเอก
ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้
บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะ
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีก็ยอมรับผล
CU-TEP ด้วยเช่นกัน

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-TEP

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ CU-TEP
คือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-TEP นั้น
สามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์
เท่านั้น

ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และ
ชำระค่าสมัครสอบ 900 บาท (เพิ่ม 2,000 บาท
หากต้องการสอบ Speaking ด้วย อย่างไรก็ตาม
การสอบ Speaking มีประมาณ 6 ครั้งต่อปีเท่านั้น
ตามสาขาของ
ธนาคารที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในใบแสดงหลักฐานการชำระเงิน ภายหลังจาก
ที่สมัครสอบและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
ผู้สมัครสอบไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บไซท์
ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ใส่ Login ID)
โดยสถานที่สอบจะเป็นอาคารต่างๆภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองในวันสอบผู้สมัคร
จะต้องนำหลักฐานแสดงตนอันได้แก่ บัตรประจำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้น
ทางศูนย์ทดสอบจะไม่รับบัตร แสดงตนอื่นๆ อาทิ
บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ
บัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตน
เข้าสอบผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบ
ทางเว็บไซท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ
(ใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนน
จะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์
หลังวันทดสอบ

 
ช่วงเวลาในการสอบ CU-TEP

ข้อสอบ CU-TEP มีการจัดสอบประมาณ
14-16 ครั้งต่อปี แต่ในปี 2557 ได้มีการเพิ่ม
เป็น 18 ครั้ง ส่วนปี 2559 ในเบื้องต้น
มีรอบสอบ 14 ครั้งโดย

 

เปิดสอนในหลักสูตร CU-TEP

 เปิดสอนวิชาเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP ดังต่อไปนี้

1. แบบกลุ่ม (Group Class) ตลอดทั้งปี
2. แบบเดี่ยว/ จับกลุ่มมาเอง (Private Class) ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดได้ที่

3. แบบ SELF (เรียนกับคอมพิวเตอร์ที่ )
4. แบบ online (เรียนผ่าน Laptop, Tablet, Smart Phone จากที่ไหนก็ได้)

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •