•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PRE-INTER MATH

เนื้อหารายวิชา 

Advanced Level  General Certificate of Secondary Education (A-Level)
ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตร
ของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจาก
หลักสูตร IGCSE หรือ GCE

A-Level มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อประมาณ 2 ปี A-Level มีวัตถุประสงค์และ
ความคล้ายกับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในแง่เนื้อหาที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนเลือกวิชาที่ถนัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป

A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ

1. AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12

2. A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13

ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะ AS จะได้ Credit เท่ากับกึ่งหนึ่งของ A-Level โดยนักเรียน
ส่วนมากเรียน AS 4 วิชาและ A2  3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการผลสอบ A-Level
3 วิชาเป็นอย่างน้อย การที่จะสอบให้ผ่านในหลักสูตร A-Level ผู้สอบต้องนำผลการศึกษา
ที่สอบผ่านใน 3 วิชาไปขอเทียบวุฒิการศึกษา และนำเอกสารการเทียบวุฒิเข้ายื่นสมัครเข้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยได้โดยจะนำผลที่ได้ไปยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากยื่นเข้าศึกษาต่อ
ในสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่หากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในไทยจะใช้เวลาเรียน
4 ปีเนื่องจากยังไม่มีการยอมรับผล A-Level อย่างแพร่หลายในไทย (ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร IGCSE
หรือ A-Level จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปีเหมือนๆกันทั้งๆที่หลักสูตร A-Level
มีเนื้อหาที่มากกว่าและใช้เวลาเรียนมากกว่าหลักสูตร IGCSE อีก 2 ปี)

ในปัจจุบันมีหลายองค์กร (Examination Board) ทำหน้าที่ออกข้อสอบ A-Level ได้แก่ CIE, OCR,
Edexcel และ AQA แต่ละองค์กรจะมีลักษณะการออกข้อสอบที่ต่างกันไป โรงเรียนนานาชาติ
แต่ละแห่งจะเลือก Examination Board ที่จะออกข้อสอบเองซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็ได้

 

รายวิชาในหลักสูตร

A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา อันประกอบไปด้วย

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

 

หน่วยงานจัดสอบ A-Level ในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือโรงเรียน
นานาชาติที่สอนโดยใช้ระบบอังกฤษแต่ละแห่ง โดยทำการเปิดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษา
ในโรงเรียนของตนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากบุคคลภายนอกต้องการสอบ A-Level
บางโรงเรียนก็ยินดีเปิดโอกาสให้เข้าสอบได้ ที่รู้จักกันดีได้แก่ Harrow International School

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •