SAT

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะความรู้และการใช้เหตุผลเน้นความรู้ทางด้าน พื้นฐานภาษาอังกฤษประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือใช้ในการขอทุนการศึกษาได้อีกด้วย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GENERAL ENGLISH

คอร์ส General English เป็นคอร์สที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ให้พร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม และในระดับ มหาวิทยาลัย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BMAT

BMAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถเฉพาะทางเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในด้านแพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแทพย์ เพื่อยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งหลายหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในไทย ใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาใหม่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •