IELTS

IELTS การทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานสากลและนิยมใช้กันทั่วโลก ที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GED

GED คือ การสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ผ่านการสอบ GED มีสิทธิเท่าการเรียนจบม.6ในประเทศไทย และ สามารถสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ หรือ นำไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SAT

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะความรู้และการใช้เหตุผลเน้นความรู้ทางด้าน พื้นฐานภาษาอังกฤษประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือใช้ในการขอทุนการศึกษาได้อีกด้วย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SAT II Subjects

SAT เป็นการสอบวิชาเฉพาะทางที่จำเป็นในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น Mathematics, Physics, Chemistry, Biology แต่ละรอบสอบนั้นสอบได้มากสุด 3 วิชา สามารถนำผลสอบไปยื่นสมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติในไทยได้

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TOEFL MUIC

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ การวัดและประเมินผล TOEFL เป็นการวัดทักษะการสื่อสารทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

IGCSE

เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยด้วย IGCSE มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ เช่น กลุ่มรายวิชาด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ สังคมศาสตร์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CU-TEP

CU-TEP คือ ข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำคะแนนสอบไปยื่นในการศึกษาต่อในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือยื่นเพื่อสมัครงานในบริษัทที่ใช้ CU-TEP ในการรับสมัครงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TU-GET

TU-GET คือ ข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ วัดระดับความรู้ของผู้ที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ยื่นชิงทุน / สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่รองรับการสอบ TU-GET และใช้ในการสมัครงานที่ต้องการคะแนน TU-GET ในการสมัคร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Young | PRE IELTS

เป็นคอร์สเรียนระดับแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ ผ่านสื่อการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะให้พร้อมก่อนสอบจริง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •