1888

IP-EP-MLP

เรียนเสริม และเข้าใจจากพื้นฐานวิชา IP และ EP ได้มาตราฐานจาก สหรัฐอเมริกา        

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1691

STEM Math

คณิตศาสตร์สําหรับเด็กจากประเทศสิงคโปร์        

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1060

Phonics-Vocab

แก้ปัญหา อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก อ่านไม่มั่นใจ สําเนียงไม่ใช        

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •