Smart II

SMART-II

ข้อสอบ SMART เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าสอบและประเมินความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Private Courses

Private Course

Private Course มีหลาหลายวิชาไว้สำหรับเพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการเตรียมสอบเข้าในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และปริญญาโทขึ้นไปซึ่งได้ทั้งภาคไทยและนานาชาติ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
MUIC

MUIC

MUIC การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เน้นทักษะการพูด ฟังและเขียน เพื่อเตรียมสอบ TOEFL, ปูพื้นฐานไวยากรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ ซึ่งเป็นการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GRE

GRE

GRE คือ ข้อสอบพื้นฐานสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่สอนจะเป็นภาษาอังกฤษโดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไปที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อเกือบทุกสาขา และการสอบเฉพาะวิชา สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในสาขาวิชานั้นๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
AP

AP

AP เป็นโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้เตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจ
อยาก เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแก้ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
TOEIC

TOEIC

TOEIC คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจใช้สำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานและเตรียมตัวสอบโดยจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับลงสนามสอบ TOEIC โดยเฉพาะ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
O-Level

O-Level

O-Level มีมากกว่า 40 รายวิชาให้ได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี กลุ่มวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ และอีกมากมาย เป็นการสอบของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
KU-EPT

KU-EPT

KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II แต่ยัง ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน III

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IB

IB

หลักสูตร IB มีรายวิชาให้เลือกเรียนและสอบมากกว่า 30 รายวิชา การศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Grammar

Grammar

Grammar คือ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนภาษา การออกเสียง คำศัพท์ ประโยค การประสมคำ และการตีความ หากศึกษาจนเข้าใจจะทำให้การใช้ ไวยากรณ์ เป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GCSE

GCSE

GCSE เป็นการติวความพร้อมก่อนสอบของนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป การสอนจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดโดยเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ของค่ายสอบนั้นๆ สามารถเลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CU-BEST

CU-BEST

CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ โดยข้อสอบจะมีเวอร์ชัน ภาษาไทย และเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คือเป้าหมายในการเรียนต่อปริญญาโท

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A-Level

A-Level

A-Level หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษและโรงเรียนนานาชาติ ในต่างประเทศ เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ เน้นเรียนเพียงไม่กี่วิชาเพื่อให้เข้าใจ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
MUIDS

MUIDS

MUIDS เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในวิชาหลักที่มีความจำเป็นได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี พลศึกษา และศิลปะ และยังมีวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาตามสาขาอาชีพต่างๆให้นักเรียนได้เลือกเรียนกันอีกด้วย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
HSK

HSK

แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่สนใจภาษาจีน ใช้ในการศึกษาต่อแบบปกติหรือเป็นการขอทุนการศึกษารวมถึงข้อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่าการสอบผ่านได้ และใช้เป็นใบรับรองความสามารถทางภาษาจีนได้

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GMAT

GMAT

GMAT เป็นหลักสูตรที่ช่วยทบทวนความรู้ให้คุณได้อย่างครอบคลุม ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ จะต้องสอบวัดความสามารถเพื่อให้พร้อมในการสอบจริง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GAT

GAT

GAT คือ การสอบวัดความสามารถทั่วๆไป และความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน ซึ่งจะมีข้อสอบอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ GAT เชื่อมโยง วัดความสามารถทางด้านการอ่านและการวิเคราห์ กับ GAT ENG วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACT

ACT

ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คะแนนสอบจะนำไว้ใช้ยื่นเรียนต่อในคณะต่างๆคล้ายๆ กับข้อสอบ SAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IELTS

IELTS

IELTS การทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานสากลและนิยมใช้กันทั่วโลก ที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GED

GED

GED คือ การสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ผ่านการสอบ GED มีสิทธิเท่าการเรียนจบม.6ในประเทศไทย และ สามารถสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ หรือ นำไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
SAT

SAT

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะความรู้และการใช้เหตุผลเน้นความรู้ทางด้าน พื้นฐานภาษาอังกฤษประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือใช้ในการขอทุนการศึกษาได้อีกด้วย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
SAT ll subjects

SAT II Subjects

SAT เป็นการสอบวิชาเฉพาะทางที่จำเป็นในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น Mathematics, Physics, Chemistry, Biology แต่ละรอบสอบนั้นสอบได้มากสุด 3 วิชา สามารถนำผลสอบไปยื่นสมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติในไทยได้

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
toefl muic

TOEFL MUIC

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ การวัดและประเมินผล TOEFL เป็นการวัดทักษะการสื่อสารทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IGCSE

IGCSE

เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยด้วย IGCSE มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ เช่น กลุ่มรายวิชาด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ สังคมศาสตร์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CU_TEP

CU-TEP

CU-TEP คือ ข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำคะแนนสอบไปยื่นในการศึกษาต่อในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือยื่นเพื่อสมัครงานในบริษัทที่ใช้ CU-TEP ในการรับสมัครงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
TU_GET

TU-GET

TU-GET คือ ข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ วัดระดับความรู้ของผู้ที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ยื่นชิงทุน / สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่รองรับการสอบ TU-GET และใช้ในการสมัครงานที่ต้องการคะแนน TU-GET ในการสมัคร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
young pre ielts

Young | PRE IELTS

เป็นคอร์สเรียนระดับแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ ผ่านสื่อการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะให้พร้อมก่อนสอบจริง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
general english

GENERAL ENGLISH

คอร์ส General English เป็นคอร์สที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ให้พร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม และในระดับ มหาวิทยาลัย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
pre inter math

PRE-INTER MATH

PRE-INTER MATH ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถเลือกวิชาที่ถนัดเรียนได้ เป็นหลักสูตรของสหราชอาณาจักร โดยต่อยอดหลักสูตรมาจาก หลักสูตร IGCSE หรือ GCE

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
BMAT

BMAT

BMAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถเฉพาะทางเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในด้านแพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแทพย์ เพื่อยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งหลายหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในไทย ใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาใหม่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •