Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Advance Placement

AP หรือ Advance Placement เป็นโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)

เรียน AP แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Class

จัดตารางเรียนสด สุด exclusive ที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Class

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat Class

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

AP

AP หรือ Advance Placement เป็นโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)
นักเรียนระดับมัธยมสามารถเรียนคอร์ส AP ขณะที่ยังอยู่ในโรงเรียนมัธยม ทำให้สามารถศึกษาเนื้อหาในมหาวิทยาลัย ในวิชาที่เราสนใจล่วงหน้า และยังสามารถใช้คะแนน AP เทียบหน่วยกิตใน มหาวิทยาลัยได้ด้วยหากมีคะแนน AP ในระดับที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดไว้

นักเรียนสามารถลงเรียนคอร์ส AP ก่อนการสอบได้ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สจะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม การเรียนคอร์ส AP จึงเป็นเหมือนการเลือกเรียนวิชาที่นักเรียนสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแก้ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย การเรียนคอร์ส AP อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นเหมือนข้อได้เปรียบของการก้าวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนที่ผ่านการเรียนคอร์ส AP มาแล้ว อาจไม่ต้องเข้าเรียนคอร์ส Introduction ในระดับมหาวิทยาลัย และยังได้เปรียบในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพราะถือว่าได้ผ่านการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว
นอกจากนี้ คอร์ส AP ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นคว้าหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง อาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคตได้อีกด้วย โดยนักเรียนสามารถเลือกคอร์สที่ตรงตามความสนใจของตนเอง เพราะคอร์ส AP มีให้เลือกถึง 38 คอร์ส แบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่

– AP Capstone
– Arts
– English
– History and Social & Science
– Maths & Computer Science
– Sciences
– World Languages & Cultures

ใครที่สามารถเรียนและสอบ AP ได้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมที่สนใจจะเตรียมความพร้อม พร้อมที่จะไขว่คว้าหาความรู้ในทักษะ วิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ลักษณะข้อสอบ AP

ข้อสอบ AP ทุกวิชาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice)
ข้อสอบแบบข้อเขียน (Free-response exam questions)

คะแนน AP

คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยระดับ 5 คือ ดีที่สุด หรือ A+  (เกรด 3 ขึ้นไป คือ ผ่าน)

การสมัครสอบ

AP จะจัดสอบปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี และคะแนนจะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม
AP สามารถสอบได้เลย โดยไม่ต้องเรียนที่โรงเรียน คือ สามารถศึกษาด้วยตนเอง (Homeschooling) ได้
สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่โรงเรียนมีคอร์ส AP อยู่แล้ว สามารถสมัครกับทางโรงเรียนได้เลย หรือหากเป็นนักเรียน Homeschooling ก็สามารถสมัครสอบที่โรงเรียนนานาชาติที่มีการสอบ AP ได้เช่นกัน
การสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.
 
ค่าสมัครสอบสำหรับนักเรียนนานาชาติ  123 US Dollars

ตารางสอบ

วันที่ 1-5 และ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และผลคะแนนจะทราบในเดือนกรกฎาคม โดยสามารถตรวจดูคะแนนผ่าน www.apscore.org   โดยใช้ Account College Board  ที่สมัครผ่าน www.collegeboard .org/register ไว้ โดยผลคะแนนสามารถทราบได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น
 
สถานที่สอบในประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันในประเทศไทยที่มีการสอนคอร์ส AP และเปิดให้เป็นศูนย์สอบ

Our
Community