ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

หากความใฝ่ฝันของคุณคือการเป็นนักบิน
ผู้ควบคุมอากาศยานหรือวิศวกรการบิน QUEST
ชวนคุณบินลัดฟ้าไปพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
ให้คุณก้าวสู่อาชีพในฝันอย่างมั่นใจกับหลักสูตร English for Aviation

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

หากความใฝ่ฝันของคุณคือการเป็นนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยานหรือวิศวกรการบิน QUEST ชวนคุณบินลัดฟ้าไปพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบินในดินแดนต้นกำเนิดภาษาให้คุณก้าวสู่อาชีพในฝันอย่างมั่นใจกับหลักสูตร English for Aviation เนื้อหาของหลักสูตรนํามาจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO, the United Kingdom Civil Aviation เเละ องค์กรการบินเเละอวกาศเเห่งชาติ NASA

Aviation English ระดับความสามารถการบิน
ICAO 3 ถึง 4

หากความใฝ่ฝันของคุณคือการเป็นนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยานหรือวิศวกรการบิน QUEST ชวนคุณบินลัดฟ้าไปพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบินในดินแดนต้นกำเนิดภาษาให้คุณก้าวสู่อาชีพในฝันอย่างมั่นใจกับหลักสูตร English for Aviation

English for Aviation
เหมาะสำหรับใคร

English for Aviation เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านการบิน เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้านการบินโดยเฉพาะ ให้คุณเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร เพิ่มพูนศัพท์เฉพาะทาง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

English for Aviation เรียนอะไรบ้าง และต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอย่างไร

 

หลักสูตรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน โดยเริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการบินไปจนถึงภาษาอังกฤษขั้นสูง IELTS และการเตรียมตัวสอบ โดยประกอบด้วยเนื้อหาให้เลือกดังต่อไปนี้
– เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น พร้อมเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการบิน
– ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารระหว่างนักบิน และระหว่างนักบินกับผู้ควบคุมอากาศยาน
– การสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
– ความผิดพลาดทางการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น
– ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรด้านการบิน
โอกาสในการเรียน และสัมผัสวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจของสหราชอาณาจักร หนึ่งในฮับการบินและธุรกิจสำคัญของโลก เปิดโอกาสการเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง

Aviation English

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษการบิน ICAO 3 ถึง ICAO 4

เนื้อหาของหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบินนํามาจากองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO), the United Kingdom Civil Aviation,และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และองค์กรอื่นๆ บทเรียนที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและคู่มือครูผู้สอนได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยนักบินผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีแบบฝึกฟังและพูดเชิงโต้ตอบตามแบบของ ICAO รวม 75 ชั่วโมง โดยเป็นการฝึกในบริบทที่ใช้จริงในการปฏิบัติการทางการบิน
เนื้อหาที่เรียนเป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน
มีการทดสอบวัดระดับ ทดสอบทักษะการพูด และทดสอบย่อยระหว่างบทเรียน นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการเรียนรู้ ติวเตอร์อัจฉริยะ การอบรมครูผู้สอน การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และการสนับสนุนทางเทคนิค

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบินมีหน่วยการเรียน 6 หน่วย
แต่ละหน่วยนําเสนอตัวอย่างการใช้ภาษาทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงของการปฏิบัติการบินแต่ละช่วง
รวมไปถึงประเด็นที่มักจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ช่วงก่อนปฏิบัติการบิน
การส่งข้อมูลการบิน (Broadcast), สภาพอากาศ, การขอทําการบินของนักบิน (Clearance delivery), การเดินตรวจสอบโดยรอบเครื่องบิน (Walk-around inspection) การดันเครื่องบินถอยออกจากหลุมจอด (Push- back), คําสั่งที่ใช้ระหว่างที่เครื่องบินอยู่บนทางขับ (Taxi instruction), การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (CRM), การล่าช้าของเที่ยวบิน, เหตุฉุกเฉินภาคพื้นดิน และอื่นๆ

ช่วงกําลังทําการบิน
การจราจร, เขตควบคุมการบินของหอบังคับการบิน (TCAs), รายงานตําแหน่งการบิน (Position reports), การร้องขอเปลี่ยนเส้นทางบินหรือระดับความสูงที่ใช้ในการบิน, หลุมอากาศ, เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์, ไฟไหม้ ความดันอากาศ และอื่นๆ.

ช่วงเครื่องบินอยู่บนทางขับและช่วงหลังทําการบิน
ทางขับ (taxiway), การยืนยันและตรวจสอบ (Confirm and check), การขับเครื่องบินเข้าหลุมจอดในสนามบินที่ไม่คุ้นเคย การประกาศประตูเทียบเครื่องบินล่าช้า, รายการที่ต้องตรวจเช็คหลังทําการบิน, ปัญหาเกี่ยวกับผู้โดยสาร และอื่นๆ

กรณีศึกษา
อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง และอุบัติเหตุจําลองที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

ช่วงลดระดับความสูงและความเร็วของเครื่องบินและขณะทําการบินลงสู่สนามบิน
การเว้นระยะห่างของเครื่องบินที่จะร่อนลงจอดและการจัดลําดับการลงจอด (aircraft interval and flow Control), สภาพอากาศ, ปัญหาด้านเครื่องกล, ปัญหาในการบังคับทิศทางและปัญหาเกี่ยวกับระบบช่วยร่อนลงจอด (vectoring and ILS issues) และอื่นๆ

ช่วงออกจากสนามบินต้นทางและนําเครื่องบินขึ้น
Departure การนําทางภาคพื้นดิน (Ground navigation),
ขั้นตอนการนําเครื่องบินขึ้น (Takeof procedures), ปัญหาด้านการจราจร, การเปลี่ยนแปลงความเร็วและ/หรือทิศทางของลม (Wind shear), อากาศที่หมุนวนบริเวณปลายปีกเครื่องบิน (Wake turbulence), นกชนเครื่องบิน, ไฟไหม้เครื่องยนต์ และอื่นๆ

STUDY LIVE ONLINE

“AVIATION”

 

เพื่อให้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์มากขึ้น ทางเควสจึงจัดทำระบบ และโปรแกรมวัดผลการเรียนรู้อย่างละเอียด ผลของการทดสอบหลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับต่างๆ  ทุกคลาสมีระบบบันทึกการเรียน Replay ของนักเรียนทุกคนดูได้ไม่จํากัดตลอดอายุคอร์ส

 

 

 

        หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CABIN CREW

Conversation For Job Interview 40 Hours.

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน แอร์โอสเตส 40 ชั่วโมง
หลักสูตรพิเศษ เหมาะกับผู้เรียนที่ได้คะแนนโทอิค 600 คะแนนขึ้นไป IELTS 6.0 เน้นการฝึกรูปประโยคในการตอบคำถาม
– Preparing for the interview and Self-Introduction
– Revealing Your Personality.
– All about Family Background.
– Accomplishment and Education
– Hobbies and Interests
– Discussing Your Work History and Extra-Activities
– Group Discussion I (General Topic)
– Discussing Your Skills and Abilities &Your Interpersonal Skills.
– Did you do your Homework?
– What would you do if you were hired?
– Dealing with difficult Questions I
– Dealing with difficult Questions II
– Group Discussion.Do you have any Questions?
– Evaluation

Flight Attendant Preparation (45 ชั่วโมง)

Flight Attendant Preparation Course ( 45 hrs. )  หลักสูตรเข้มข้นภายใน 6 สัปดาห์
 มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และ ตรงแนวความต้องการของแต่ะละสายการบินที่สุด    เน้นติวเข้ม เป็นกลุ่มย่อย หรือ ตัวต่อตัว ด้วยเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน สู่การคัดเลือกแอร์โฮสเตส สจ๊วตของสายการบินชั้นนำต่าง ๆ อำนวยการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงในสายการบินชั้นนำมากกว่า 10 ปี
เนื้อหาหลักสูตร
– General Knowledge for Airline Business
– In-flight Service
– Flight Attendant’ s Job Description ( Qualifications )
– Effective Interview Techniques to hi-light your scores
– English for Individual Interview  Part 1 ( Hits Questions )
– English for Individual Interview  Part 2 ( Scenario Questions )
– English for Individual Interview  Part 3 ( Personality & Achievement Questions )
– Group Interview (Workshop)
– Multi-Culture in Airlines
– Documentary Preparation : how to write resume and cover letter, on-line application
– Essay and Public Announcement
– First Aids and Safety on flight
– Personality and Appearance for Flight Attendant
– Grooming and Make-up
– Role Play with Analysis