ศูนย์การสอบ BMAT ในประเทศไทย

BMAT ในประเทศไทย ใครที่กำลังเตรียมสอบ BMAT ต้องรู้!!!!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช

แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

A10S แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตร์ MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) แพทยศาสตร์ MDX (ผู้สมัครอื่น ๆ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์

642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สองภาษา อังกฤษ/ไทย)