BMAT

เรียน BMAT ตัวต่อตัว ไม่ว่าจะมีความกังวลมากขนาดไหน เรียนไม่เก่ง มีสิ่งที่ไม่ถนัดมากมาย วันนี้ติวเข้มเข้าแพทย์ อินเตอร์ เรามีตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆเอาชนะข้อสอบ BMAT ได้สบาย

เรียน BMAT แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

 

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

BMAT คืออะไร

BMAT is an admissions test used by higher education institutions for entry to Medicine, Biomedical Sciences and Dentistry courses. เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร หลายหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในไทย ใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาใหม่ เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM) คอร์ส BMAT หลักสูตรคุณภาพใหม่จาก Quest พร้อมแล้วสำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ โดยการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ 1 (Portfolio)

BMAT สอบอะไรบ้าง

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 35 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน เปิดหลักสูตร BMAT 2 ระดับ คือ BMAT และ Language of Medicines เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมตัวอย่างมั่นใจผ่าน 100% การสอบ BMAT สมัครสอบได้เพียง 1 ครั้งต่อปีในเดือนพฤศจิกายน มีค่าสมัครสอบ 7,500 บาท สมัครล่าช้าจะมีค่า late fee การสมัคร 9,200 บาท ผลสอบจะออกหลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์