CU-TEP

CU-TEP (Chulalongkorn University Test ofEnglish Proficiency) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP นั้นได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย (CULI: ChulalongkornUniversity Language Institute) โดยข้อสอบCU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับการรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

เรียน CU-TEP แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

 

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

คอร์ส CU-TEP ของเราเรียนเเบบเรียลไทม์ LEARNSPACE

CU-TEP (CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OFENGLISH PROFICIENCY) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP นั้นได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย (CULI: CHULALONGKORN UNIVERSITY LANGUAGE INSTITUTE) โดยข้อสอบCU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับการรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ผลสอบ CU-TEP สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยข้อสอบ CU-TEP มีคะแนนเต็ม 120 คะแนนซึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็จะกำหนดคะแนนขั้นต่ำเอาไว้ โดยหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 

PREVIEW A LIVE CLASS

“CU-TEP”

LearnSpace Class
See how our CU-AAT teacher sparks passion on our online platform.

รายวิชาในหลักสูตร

CU-TEP

ข้อสอบ CU-TEP ประกอบไปด้วยข้อสอบใน 3ทักษะทั้งด้านการฟัง การอ่านและการเขียนคะแนนรวม 120 คะแนน
ในการสอบ CU-TEP เมื่อ 24 พ.ย. 2556 เป็นครั้งแรกที่มีการให้ผู้สอบเลือกสอบ CU-TEP+Speaking ในช่วงบ่ายด้วย (CU-TEP เปิดสอบปีละ 14-16 ครั้ง ซึ่งจะมี 6 ครั้งในนั้นที่มีSpeaking ให้สอบ) โดยมีการนำแนวการสอบมาจากข้อสอบ TOEIC และ TOEFL นั่นเองโดยแนวคิดหลักๆคือเป็นการทดสอบกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากข้อสอบอื่นๆ เช่นIELTS ที่ทดสอบการพูดโดยให้พูดกับคนจริงๆ 

 

ข้อมูล CU-TEP Questions

Q1. ผลสอบ CU-TEP นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University
Test of English Proficiency) สามารถนำคะแนนที่สอบได้ไปยื่นสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท และเอกทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีก็ยอมรับผลCU-TEP ด้วยเช่นกัน

Q2. หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-TEP

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ CU-TEPคือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-TEP นั้นสามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์เท่านั้น

ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ 900 บาท (เพิ่ม 2,000 บาทหากต้องการสอบ Speaking ด้วย อย่างไรก็ตามการสอบ Speaking มีประมาณ 6 ครั้งต่อปีเท่านั้นตามสาขาของธนาคารที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแสดงหลักฐานการชำระเงิน ภายหลังจากที่สมัครสอบและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครสอบไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บไซท์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ใส่ Login ID)โดยสถานที่สอบจะเป็นอาคารต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองในวันสอบผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานแสดงตนอันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้นทางศูนย์ทดสอบจะไม่รับบัตร แสดงตนอื่นๆ อาทิบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตนเข้าสอบผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบทางเว็บไซท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ(ใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนนจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันทดสอบ

Q3. ช่วงเวลาในการสอบ CU-TEP

ข้อสอบ CU-TEP มีการจัดสอบประมาณ14-16 ครั้งต่อปี แต่ในปี 2557 ได้มีการเพิ่มเป็น 18 ครั้ง ส่วนปี 2559 ในเบื้องต้น มีรอบสอบ 14 ครั้งโดย