Hanyu Shuiping Kaosh

แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสอบ HSK มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อเป็นหลัก

เรียน HSK แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

 

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

HSK คือ

HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaosh คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสอบ HSK มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อแบบปกติหรือเป็นการขอทุนการศึกษา รวมไปถึงการได้รับข้อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับการสอบผ่านได้ และยังใช้เป็นใบรับรองแสดงความสามารถทางภาษาจีนเวลาที่เราสมัครงานได้ด้วยค่ะ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์การใช้คะแนนนั้นต่างก็ถูกกำหนดในเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปค่ะ

HSK สอบอะไรบ้าง

HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับนั้นต่างมีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
 
ระดับ I : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 20 ข้อ และทักษะการอ่าน 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การเข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ รู้และเข้าใจคำศัพท์ให้ได้ซักประมาณ 150 คำค่ะ
 
ระดับ II : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 35 ข้อ และทักษะการอ่าน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 55 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนเป็นประโยคง่ายๆได้ สามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 300 คำ
 
ระดับ III : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 40 ข้อ ทักษะการอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 600 คำ
 
ระดับ IV : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
 
ระดับ V : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
 
ระดับ VI : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟังเข้าใจ 50 ข้อ ทักษะการอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับเจ้าของภาษา มีการรู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวน 5,000 คำขึ้นไป
 
ข้อสอบระดับ I-II มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 120 คะแนน ส่วนระดับ III – VI คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 180 คะแนน ความซับซ่้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะ
 
นอกจากนี้ยังมีการสอบพูดอีกด้วยซึ่งจะอยู่คนละส่วนกับการสอบข้อเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

การสอบ HSK แต่ละระดับ บอกระดับการใช้ภาษาอย่างไรบ้าง

– สอบผ่าน HSK ระดับ 1 หมายถึง มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆได้ในเบื้องต้น พร้อมกับมีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป
 
– สอบผ่าน HSK ระดับ 2 หมายถึง มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 
– สอบผ่าน HSK ระดับ 3 หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้
 
– สอบผ่าน HSK ระดับ 4 หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
 
– สอบผ่าน HSK ระดับ 5 หมายถึง มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้
 
– สอบผ่าน HSK ระดับ 6 หมายถึง มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว