รวมหลักสูตรแพทย์นานาชาติ และหลักสูตรแพทย์ที่ใช้ผลสอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับ 2 หลักสูตรด้วยกัน – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับ 3 หลักสูตรด้วยกัน – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ) – หลักสูตรนสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี – หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับหลักสูตร – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับหลักสูตร – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับหลักสูตร – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับหลักสูตร – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เปิดรับหลักสูตร – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับหลักสูตร – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต