SAT ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อ พิชิตคะแนน 1300+

เควสคือผู้นำด้านการติว SAT ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน SAT ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน SAT คือข้อสอบ Admission เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

เรียน SAT แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

 

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

SAT คืออะไร ?

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test หรือ The Scholastic Assessment Test ซึ่งการสอบ SAT นั้น เป็นการสอบสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย เพื่อใช้เป็นคะแนนในการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรี ที่จัดทำโดย College Board สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ และสามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยดังของประเทศไทยได้ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมหิดล การเรียน SAT มีความสำคัญกับน้องๆที่ต้องการจะสอบเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

คอร์ส SAT ของเราเรียนเเบบเรียลไทม์ LearnSpace

QUESTLANGAUGE  เน้นการเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมคุณครูติว SAT ได้วิเคราะห์และวางแผนออกมาเเบบเรียนได้ 1300+ สอนโดยทีมติวเตอร์จากอเมริกาโดยตรงเเละครูเจ้าของภาษา คอร์สนี้จะเน้นการสอนตามความสามารถในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนทางออนไลน์ได้ คอร์สเรียน SAT ที่เควสไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ ในการเรียน SAT นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสอบ SAT เพื่อให้ทั่วถึงนักเรียนทุกคนและการเรียนมีคุณภาพที่สุด

รูปแบบข้อสอบ New SAT

 

SAT Math และ SAT English โดยทั้งสองวิชารวมกันจะได้คะแนนเต็ม 1600 คะแนน


เจาลึกการสอบSAT
SAT English นั้น จะสอบ Evidence-Based Reading & Writing ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที คะแนนเต็ม 800 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

1.1 SAT Reading Section จำนวน 52 ข้อ ให้เวลา 65 นาที; 4 passages, 1 paired passage, 10-11 questions/passage ​
เนื้อหาที่ออกข้อสอบมี
วรรณกรรม 1 บทความ
ประวัติศาสตร์ของสหรัฐหรือบุคคลสำคัญของโลก 1 บทความเดี่ยว/1 บทความคู่
สังคมวิทยา 1 บทความ
วิทยาศาสตร์ 1 บทความ

SAT Reading จะวัดความสามารถด้านการอ่าน ดังนี้
การวิเคราะห์กราฟ ตาราง และชาร์ต
วัดความเข้าใจในเนื้อหา และการเชื่อมโยงข้อมูลในบทความ
ระบุได้ว่าคำตอบนั้นมาจากบรรทัดไหน
การหาความเข้าใจหลัก หรือ Main Idea ภาพรวมของบทความ โดยโจทย์มักจะถามว่าบทความกำลังพูดถึงอะไร หรือทำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไร

1.2 SAT Writing and Language Section จำนวน 44 ข้อ ให้เวลา 35 นาที; 4 passages, 11 questions/passage
เนื้อหาที่ออกข้อสอบมี
ถามเกี่ยวกับอาชีพ
ประวัติศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ SAT Writing จะถามถึง
การใช้ข้อมูลจากกราฟ หรือตารางที่มาพร้อมกับบทความ
การจัดเรียงเนื้อหา ทำให้บทความนั้นสมบูรณ์
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค

SAT Mathematics มีเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ
Math Test – No Calculator มี 20 ข้อ 25 นาที ซึ่งข้อ 1-15 เป็นปรนัย และ16-20 เป็นอัตนัย
Math Test – Calculator มี 38 ข้อ 55 นาที โดยข้อ 1-30 เป็นปรนัย และข้อ 31-38 เป็นอัตนัย
หัวข้อที่ออกสอบ เช่น การแก้สมการเส้นตรง 1 ตัวแปร, ระบบสมการเส้นตรง 2 ตัวแปร, อสมการเส้นตรง, สถิติพื้นฐาน, ความน่าจะเป็น, ค่าช่วงความเชื่อมั่น เป็นต้น