CU-AAT

การวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และ การแก้ไขปัญหาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

เรียน CU-AAT แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

 

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

คอร์ส CU-ATT ของเราเรียนเเบบเรียลไทม์ LEARNSPACE

CU-AAT (CHULALONGKORN UNIVERSITY ACADEMIC APTITUDE TEST) เป็นข้อสอบ ที่ถูกออกแบบสำหรับการวัดทักษะการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับ การศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผลข้อสอบ CU-AAT นั้นเป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และ การแก้ไขปัญหาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
โดยมีลักษณะ ข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT คือประกอบด้วยแบบทดสอบ 2 ส่วนคือ การทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS) และทักษะภาษาอังกฤษ (VERBAL)

 

PREVIEW A LIVE CLASS

“CU-AAT”

LearnSpace Class
See how our CU-AAT teacher sparks passion on our online platform.

รายวิชาในหลักสูตร

CU-AAT

เนื้อหาหลักในข้อสอบ CU-AAT มีอยู่ 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1. Math Section เพื่อวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้
– Arithmetic
– Algebra
– Geometry
– Problem solving
2. Verbal Section เพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษาในหัวข้อต่อไปนี้
– Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
– Finding the meaning of vocabulary in context
– Identifying sentence errors
– Improving sentences and paragraphs

 

โดยแบบทดสอบ Verbal ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยดังนี้

2.1 The Critical Reading Section
– Sentence Completion
– Passage-based Reading
2.2 The Writing Section
– Improving Sentences
– Identifying Sentence Errors
– Improving Paragraphs

สถานที่สอบ CU-AAT ในไทย

CU-AAT Testing Center

ข้อมูลการรับสมัคร

Admission information

ข้อมูล CU-AAT Questions

Q1. ผลสอบ CU-AAT นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผล สอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) สามารถนำคะแนน ที่สอบไปสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแต่ละหลักสูตรจะกำหนดคะแนนที่ต้องการ จากผู้สมัครต่างกัน บางครั้งต้องการคะแนนจาก Math Section เพียงอย่างเดียว บางครั้งต้องการ ผลคะแนนจาก Verbal Section เพียงอย่างเดียว ในขณะที่บางครั้งก็ต้องการคะแนนรวมทั้งหมด aims แนะนำให้ตรวจสอบกับหลักสูตรที่ต้องการ

Q2. หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-AAT

หน่วย งานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ CU-AAT คือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-AAT นั้น สามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์ เท่านั้น ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และ ชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาทตามสาขาของ ธนาคารที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในใบแสดงหลักฐานการชำระเงินภายหลังจาก ที่สมัครสอบและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บไซท์ ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ใส่ Login ID) โดยสถานที่สอบจะเป็นอาคารต่างๆภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองในวันสอบผู้สมัคร จะต้องนำหลักฐานแสดงตนอันได้แก่ บัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้น ทางศูนย์ทดสอบจะไม่รับบัตร แสดงตนอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตน เข้าสอบผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบ ทางเว็บไซท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ (ใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนน จะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์ หลังวันทดสอบ

Q3. ช่วงเวลาในการสอบ CU-AAT

ข้อสอบ CU-AAT มีการจัดสอบ 5 ครั้งต่อปี

Q4. วิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตร CU-AAT

QUEST เปิดสอนวิชาเพื่อเตรียมสอบ CU-AAT ดังต่อไปนี้
1. แบบกลุ่ม (Group Class) ในช่วงก่อนสอบ
2. แบบเดี่ยว/ จับกลุ่มมาเอง (Private Class) ติดต่อ QUEST เพื่อขอรายละเอียด
3. แบบ SELF (เรียนกับคอมพิวเตอร์ที่ )
4. แบบ online (เรียนผ่าน Laptop, Tablet, Smart Phone จากที่ไหนก็ได้)