สอบเทียบวุฒิ ม6 ของอเมริกา

GED

เรียน GED แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

 

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

ABOUT

คอร์ส GED ของเราเรียนเเบบเรียลไทม์ LEARNSPACE

GED Online and Onsite

ติวสอบเพียงแค่ 4 วิชา เพื่อเทียบวุฒิม.6 ของหลักสูตรอเมริกันสามารถนำวุฒิ GED ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็สอบได้

อายุ 16 ปี ไปมหาลัยได้โดยการสอบ GED

PREVIEW A LIVE VIDEO CLASS

“GED”

LearnSpace Class
See how our GED teacher sparks passion on our online platform.

สถานที่สอบ GED ในไทย

GED Testing Center

ข้อมูลการรับสมัคร

Admission information

การยื่น GED Thai

การยื่น GED Inter

GED FAQs

GED SIM

ข้อมูล GED Questions

Q1. GED ของเรา

QUESTLANGAUGE คือผู้นำด้านการเตียมสอบ GED อย่างเเท้จริง GED Tutor Center ได้สร้างความสําเร็จให้นักเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คนใน 15 ประเทศเเละคะเเนนที่ได้ผล 100% ที่มีมาตั้งเเต่ปี 2015 GED สดออนไลน์ที่ดี่สุดในประเทศไทย ติว GED ออนไลน์กับอาจารย์ที่จบจากอเมริกาเเละครูเจ้าของภาษา คอร์สเรียน GED ที่เควสจะเจาะไปที่ Topic และ scope ของตัวข้อสอบทั้ง 4 วิชา (New GED) ดังนั้นผู้เรียน GED ที่นี่จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุดนักเรียน ทุกคนของเควสจะได้ติวจากข้อสอบจริงก่อนไปสอบทุกคนรับรองผล 100%

Q2. GED คืออะไร ?

ณ ปัจจุบัน การสอบเทียบม.6 GED นั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกในการนำไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือ นำไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยทางค่ายสอบ Pearsons Vue ของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ควบคุมดูแลแลละรับรอง

ปัจจุบัน GED ได้เปลี่ยนแปลง หลักสูตรในการสอบจาก GED 2002 เป็น GED 2014 ซึ่งได้ปรับเกณฑ์คะแนนจากเดิมที่คะแนนเต็มอยู่ที่ 800 ต่อวิชา จะเหลืออยู่ที่ 200 ต่อวิชา และจำนวนรายวิชาจาก 5 วิชา เหลือ 4 วิชาดังนี้

Reasoning Through Language Arts – ภาษาอังกฤษ
GED Examination
เวลา: 150 นาที
การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน:
ส่วนที่ 1 (35 นาที) จะทดสอบเนื้อหาทั้งหมดเชิงบทความและข่าวสาร
ส่วนที่ 2 (45 นาที) คือส่วน Extended Response พัก (10 นาที)
ส่วนที่ 3 (60 นาที) จะทดสอบเนื้อหาทั้งหมดเชิงบทความและข่าวสาร

รูปแบบในการสอบ:
Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ
Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่่งเป็น ยกตัวอย่างเช่น เรียบเรียงเหตุการ บ่งบอกนิสัยตัวละคร
Select the best – เลือกคำตอบที่ดีที่สุดโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ

Extended Response – การเขียน essay (argumentative passage) โดยข้อสอบจะให้อ่านเรื่องที่มีความคิดและเหตุผลเห็นของสองฝ่าย ซึ่งจะให้ผู้สอบสรุปความคิดเห็นและเหตุผลของสองฝ่ายในเนื้อหา แล้วสรุปด้วยเหตุผลว่าเห็นด้วยกับฝ่ายใดหรือเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่าย ดังนั้นแค่ความสามารตในการเขียน essay อย่างเดียวจะไม่เพียงพอที่จะให้ผุ้สอบผ่านข้อสอบไปได้แต่จะต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแยกความเห็นให้เป้น
Mathematic Reasoning – คณิตศาสตร์
GED Examination
เวลา: 112 นาที

การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:
ส่วนที่ 1 – (5 – 7 คำถามแรก) ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้
ส่วนที่ 2 – (คำถามที่เหลือ) อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขที่อยู่ในข้อสอบได้
ในส่วนที่ 1 จะเป็นคำถามที่ใช้ความสามารภเลขพื้นฐาน (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ติดราก)

รูปแบบในการสอบ
Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ
Drag-and-drop – ให้ลากคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เตรียมมไว้ให้
Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่งเป็น ช่องว่าง กราฟ เป็นต้น

คำถามจะออกเป็นการแก้ปัญหาโดยแบ่งดังนี้
การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ – Quantitative problem solving (45%)
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพีชคณิต – Algebraic problem solving (55%)
Science – วิทยาศาสตร์
GED Examination
เวลา: 90 นาที

การทดสอบมีทั้งหมด 1 ส่วน:
โดยหัวข้อเนื้อหามุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ที่สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายตามหัวข้อดังนี้
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต – Life Science (40%)
วิทยาศาสตร์กายภาพ – Physical Science (40%)
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ – Earth and Space Science (20%)

รูปแบบในการสอบ
Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ
Drag-and-drop – ให้ลากคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เตรียมมไว้ให้
Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่งเป็น
Short Answer – ให้อ่านเนื้อเรื่องหรือการวิจัย แล้วคำถามจะให้เราสรุปเนื้อเรื่องหรืออธิบายขั้นตอนของการวิจัย
Social Studies – สังคมศาสตร์
GED Examination
เวลา: 90 นาที

การทดสอบมีทั้งหมด 1 ส่วน:
โดยหัวข้อเนื้อหามุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ที่สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายตามหัวข้อดังนี้
America History
World History
Politics
Economic
Geography

รูปแบบในการสอบ
Multiple Choice – ข้อสอบปรนัยซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 4 คำตอบ ต่อข้อ
Drag-and-drop – ให้ลากคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เตรียมมไว้ให้
Fill in the blank – เติมคำในช่องว่างโดยจะมีคำตอบให้เลือกโดยจะแบ่งเป็น
Short Answer – ให้อ่านเนื้อเรื่องหรือการวิจัย แล้วคำถามจะให้เราสรุปเนื้อเรื่องหรืออธิบายขั้นตอนของการวิจัย

วิธีการสมัครสอบ GED
ผู้สอบจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีบริบรูณ์ เพื่อทำการสมัครสอบ GED ในกรณีที่อายุไม่ครบ 16 ปีบริบรูณ์ ระบบจะไม่อนุญาติให้สมัครสอบได้
วิธีการสมัครสอบ GED ผู้สอบจะต้องทำการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ GED เท่านั้น โดยที่เข้าไปที่เว็บ https://ged.com เพื่อเลือก Sign up และตั้งค่าอีเมลและรหัสผ่านจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ตรงกับข้อมูลในพาสปอร์ต

ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ: ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลในพาสปอร์ต ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้**

สำหรับผู้สอบที่อายุครบ 16 ปีบริบรูณ์ (แต่ต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์) จะต้องทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง และเซ็นเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อขอการอนุมัติจากผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองเซ็นยินยอมแล้ว จะต้องนำเอกสารไปสแกนเพื่อส่งไปยัง Help@GEDTestingService.com และรอการตรวจสอบ (ใช้เวลา 1-2 วัน) หลังจากที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังหน้า log in บนเว็บไซต์ GED.com และทำการอนุมัติเพื่อให้ผู้สอบสามารถลงสมัครสอบในแต่ละวิชาได้

สำหรับผู้สอบที่อายุครบ 18 ปีบริบรูณ์ ผู้สอบสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวและลงทะเบียนสมัครสอบในแต่ละวิชาได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองแสดงความยินยอม

Q3. การเทียบวุฒิ GED (กับทางกระทรวงศึกษาธิการ)

จาก ระเบียบการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกาธิการ ว่าด้วยการสอบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.2560 ได้มีการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ หากมาหาวิทยาลัย หรือ คณะกำหนดให้สามารถนำวุฒิ GED ยื่นในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แสดงว่านักเรียนสามารถนำวุฒิและผลการสอบ GED เพื่อสมัครเรียนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.obec.go.th/documents/78421
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/78421/945196.pdf

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือคณะใช้หลักเกณฑ์ เทียบวุฒิ นักเรียนสามารถนำหลักฐานต่างๆ ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการติดต่อ โทร. 02-2885511 www.obec.go.th/

เมื่อสอบผ่านครบทุกวิชาแล้ว
ผู้สอนจะได้รับการแจ้งเตือนในระบบที่ใช้สมัครสอบว่ามีการสอบผ่านครบทั้ง 4 วิชาแล้ว หลังจากนั้นผู้สอบจะต้องทำการสั่งใบจบจากอเมริกาได้แก่

วุฒิ GED (GED Diploma)
ผลการสอบ GED (GED Transcript)

ซึ่งจะเป็นเอกสารฉบับจริงที่สามารถนำไปยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยแบบการจัดส่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่
จัดส่งแบบธรรมดา
จะใช้เวลาจัดส่งจากประเทศอเมริกา (ประมาณ 5 – 6 สัปดาห์)
จัดส่งแบบเร่งด่วน (FEDEX) – มีค่าใช้จ่านเพิ่มเติม
จะใช้เวลาจัดส่งจากประเทศอเมริกา (ประมาณ 7-10 วัน)
*ซึ่งค่าใบ Transcript & Diploma จะขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทในขณะนั้น

เนื้อหาการสอบ New GED 2014:
เนื่องจาก GED เป็นระบบการสอบของทางสหรัฐอเมริกา การสอบทุกวิชาของ GED นั้นจะต้องทำการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาในการสอบ GED จะเป็นไปตามหลักสูตรของการศึกษาในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด
ซึ่งผู้สอบจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 วิชาหลักของ GED นั้นจะเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งผู้สอบจะต้องมีความสามารถในการเขียนเรียงความ (GED Agrummentive Essay) ในวิชา RLA ได้

Q4. ยื่น GED ที่ไหน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, วิศวกรรมศาสตร์ (ISE), ภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ (BALAC), การจัดการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts), เศรษฐศาสตร์ (EBA), ออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, เคมีประยุกต์ (BSAC) คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จิตวิยา (JIPP) คณะจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น การเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BMIR), เศรษฐศาสตร์ (BE), นโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD), อังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา (BASS), ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC), ASEAN-China, รัสเซียศึกษา, สื่อมวลชนศึกษา (BJM), นวัตกรรมการบริการ(MSI), จีนศึกษา อินเดียศึกษา ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (PBIC), กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.), บริหารธุรกิจ (BBA) การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD), เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT), วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (ISC), วิศวกรรมศาสตร์ (TEP,TEPPE), การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI), ทยาลัยโลกคดีศึกษาและผู้ประกอบการสังคม (GSSE), เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เทคโนโลยีทางคลินิก (CICM), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เป็นต้น

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)
สามารถใช้ GED ยื่นได้เกือบทุกหลักสูตร เพราะเป็นวิทยาลัยนานาชาติอยุ่แล้ว ทุกหลักสูตรของที่นี่จะเป็นนานาชาติทั้งหมดค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น หลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร, วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ (โครงการภาษาอังกฤษ), การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการตลาด เป็นต้น

หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆอีกมากมาย
ซึ่งเกือบทุกมหาลัยจะมีอยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในหลายๆแห่งก็สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้ ซึ่งมักไม่ได้กำหนดเพียงแค่หลักสูตรนานาชาติเท่านั้น ในหลักสูตรภาคปกติก็สามารถใช้ยื่นได้ เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นต้น

Q5. รายละเอียด GED

General Education Development or GED (2014 version) is equivalent to an American high school diploma (Mathayom 6). Students aged 16 onward are allowed to take this exam while the diploma will be granted when the students are 17 years old or above. The test will cover 4 areas of study which are Reasoning Through Language Arts, Social Studies, Mathematics Reasoning, and Science.

ข้อดีของการเรียนคอร์ส GED Private คือการเรียนตัวต่อตัวกับผู้สอน ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถซักถามทุกข้อสงสัยได้ตลอดเวลา และ เรียนรู้ตามขบวนการที่เหมาะสมกับนักเรียน จึงช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและครบถ้วน

ผู้สอนจะมีเวลาในการอธิบายในบทเรียนต่างๆ และปรับการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูง  เนื้อหาและแบบฝึกหัดในการสอนถูกออกแบบมาในรูปแบบเดียวกับ คอร์ส GED Basic และ GED Advanced แต่จะถูกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

ด้วยตารางเรียนที่เหมาะสม และ เนื้อหาที่เข้มข้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญ และฝึกฝนจากการทำแบบฝึกหัด ที่อิงมากจากแนวข้อสอบ GED ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถมั่นใจ และทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบผ่านได้ภายในครั้งเดียว

ในการเรียน คอร์ส GED Private นักเรียนจะใช้เวลาเรียนประมาณ 100 ชั่วโมง (5 สัปดาห์ หรือ มากกว่า ขึ้นอยู่กับตารางเรียน) ในแต่ละวิชา นักเรียนจะได้เรียนตามชั่วโมงเรียนดั่งนี้

– วิทยาศาสตร์ 25 ชม
– คณิตศาสตร์ 25 ชม
– สังคมศาสตร์ 25 ชม

อังกฤษ 25 ชม (ซิมเทสพร้อมโค้ชชิ่งไม่จํากัด)
เหมาะสำหรับน้องที่ไม่สามารถเรียนตามตารางที่ทางสถาบันเน้นคอร์สนี้จะเน้นการสอนตามความสามารถใน

การเรียนของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนทางออนไลน์ได้